TOIMINNAN ALKU

Solmuja parisuhteessa -kurssia alettiin kehittää 2002 yhteistyössä Kirkkohallituksen Perheasioiden kanssa. Kurssimallia pilotoitiin useaan kertaan. Sitä vietiin eteenpäin saatujen kokemusten sekä palautteiden perusteella ja edelleen kehitettiin yhteistyössä Katajan työntekijöiden, Kirkon Perheasioiden perhekasvatussihteerin sekä Helsingin seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen kesken.

Solmuja parisuhteessa -projektin syntyhistoria kytkeytyy osin Katajassa vuonna 2004 alkaneeseen laajaan yhdistyksen toiminnan kehittämisprojektiin nimeltä Kataja: kaksin, tasaarvoisena jakamassa elämää. Projektin perusajatuksena oli havahduttaa kansalaiset huomaamaan parisuhteen hoitamisen tärkeys ja tuoda esille erilaisia tapoja parisuhteen tukemiseksi ja parisidoksen vahvistamiseksi.

Projekti toi esille myös pariskuntien suuren avuntarpeen. Ruuhkautuneisiin korjaavan parisuhdetyön palveluihin jonottaneet ihmiset toivoivat saavansa apua Katajan toiminnan kautta.

Jo Kataja-projektin aikana, ennen Solmuja parisuhteessa -projektin alkamista, järjestettiin yhteensä 18 Solmuja parisuhteessa -kurssia, joihin osallistui 68 pariskuntaa.

OHJAAJAKOULUTUS

Kurssimalliin liittyen kehitettiin myös koulutus Solmuja parisuhteessa -ohjaajille. Kataja-projektin aikana koulutettiin 17 Solmuja parisuhteessa -kurssin ohjaajaa. Kehitystyössä mukana olleet toimivat myös Solmuja parisuhteessa -ohjaajina, jolloin ennen projektia Solmuja parisuhteessa ohjaajia oli jo 23.

Lisäksi toimintamallin kehitystyöhön liittyi alusta asti keskeisesti toimintamallia tukevan kirjallisen materiaalin kehittäminen ja tuottaminen.
 

PROJEKTI

Vuonna 2005 Kataja haki Raha-automaattiyhdistykseltä projektiavustusta kehittääkseen edelleen toimintamallin ohjaajakoulutusta ja levittääkseen Solmuja parisuhteessa kurssitoimintaa. Kuvatun prosessin tuloksena vuonna 2006 käynnistyi Kataja ry:n järjestyksessään viides projekti, Solmuja parisuhteessa. Vuosina 2006-2008 projektissa keskityttiin ryhmätoiminnan kehittämiseen, ohjaajien kouluttamiseen, tiedottamiseen sekä materiaalien luomiseen.

Projekti osoitti, että kahden ryhmänohjaajan työpanoksen ja yhteensä kahdeksan kolmen tunnin työskentelykertaa vaativan työskentelyn toteuttaminen ei aina onnistu. Samalla koulututut ohjaajat kertoivat, kuinka he olivat ryhtyneet hyödyntämään solmutyöskentelyn menetelmiä paritapaamisissaan. Kentältä kuului myös, että monet auttamistyöntekijät, kuten papit ja diakonit, kaipasivat keinoja auttaa luokseen saapuvia kriisipareja. Heräsi kysymys siitä, että olisiko Solmuja parisuhteessa -kurssi mahdollista toteuttaa siten, että yksi työntekijä työskentelisi yhden pariskunnan kanssa samaa toimintamallia käyttäen.

JATKOPROJEKTI

Kiinnostusta uudesta sovelluksesta esiintyi myös niiden keskuudessa, jotka olivat jo kouluttautuneet Solmuja parisuhteessa -ryhmänohjaajiksi. Kysynnän ja kiinnostuksen vuoksi Solmuja parisuhteessa -toimintamallista haluttiin kehittää myös edellä kuvatun kaltainen sovellus, joka nimettiin parineuvonnaksi. Tähän haettiin rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä vuonna 2008. Vuoden 2009 alussa käynnistyi kaksivuotinen jatkoprojekti, jonka aikana kehitettiin kyseinen toimintamallin sovellus ja aloitettiin Solmuja parisuhteessa - parineuvojien kouluttaminen.